Takaisin

Yhtenäinen tietomalli edistää tiedon ensisijaista ja toisiokäyttöä terveydenhuollossa

Väitös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alalta
Väittelijä: THM Minna Mykkänen
Väitösaika ja -paikka: 4.10.2019 klo 12, SN 200, Snellmania

Terveydenhuollon maisteri Minna Mykkänen kehitti väitöstutkimuksessaan hoitotyön rakenteisen tiedon ensisijaisen ja toisiokäytön mallin, jonka avulla kuvataan, miten rakenteista tietoa tuotetaan ja käytetään terveydenhuollossa. Mallia voidaan käyttää kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön yhtenäisten tietorakenteiden käyttämiseksi, vertailutietojen keräämiseksi, näyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseksi ja johtamisen tukemiseksi. Lisäksi mallia voidaan hyödyntää uudistettaessa terveydenhuollon tietojärjestelmiä.

Terveydenhuollossa potilaiden hoidosta syntyy päivittäin suuri määrä tietoa. Ensisijaisena tarkoituksena on kuvata potilaan hoito, varmistaa hoidon toteutus, seuranta ja arviointi, turvata tiedon kulku potilaan hoitoon osallistuvien kesken sekä luoda edellytykset hoidon joustavalle etenemiselle ja jatkuvuudelle. Potilaskertomustiedon rakenteet mahdollistavat kliinisen hoitotiedon poiminnan ja haun tietojärjestelmistä. Terveydenhuollon tietojärjestelmien odotetaan mahdollistavan sen, että potilaskertomusjärjestelmiin tuotettua suurta tietomäärää voidaan käsitellä ja tietoa hyödyntää myös potilashoidon kehittämiseen, palvelujen toteuttamisen arvioimiseen, toiminnan ohjaamiseen ja seuraamiseen, eritasoisten valvonta- ja seurantatehtävien toteuttamiseen sekä tutkimustyöhön. Hoitotyöstä tuotettua kliinistä tietoa on toistaiseksi hyödynnetty vielä vähän.

Tutkimusaineistona olivat sähköiset potilaskertomukset. Monimenetelmätutkimuksessa tutkimuskohdetta lähestyttiin tietorakenteiden käytön, tiedon laadun, kliinisen tiedon ja tiedon toisiokäytön näkökulmista.

Kirjaamisen tietorakenteita käytetään hyvin, mutta käyttö ei ole järjestelmällistä

Tutkimus osoittaa, että hoitotyön kirjaamisen kansallisesti määriteltyjä tietorakenteita käytetään hyvin, mutta niiden käyttö ei ole järjestelmällistä. Käytettävät tietorakenteet ovat päällekkäisiä muiden ammattiryhmien käyttämien tietorakenteiden kanssa. Kirjaamisessa käytetään määriteltyjen tietorakenteiden lisäksi myös muita yhtenäisesti määrittelemättömiä tietorakenteita. Rakenteisesti kirjatun potilaskertomustiedon laatua ei ole Suomessa järjestelmällisesti arvioitu, vaikka tiedon laatu on edellytys sen toisiokäytölle. Tutkimuksessa käytetty hoitotyön rakenteisen kirjaamisen auditointimalli sopii hoitotyön kirjaamisen arviointiin. Tutkimuksen perusteella kirjaamista voidaan seurata, arvioida ja parantaa tietoa hyödyntämällä.

Terveydenhuollon maisteri Minna Mykkäsen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alaan kuuluva väitöskirja Tietorakenteet hoitotietojen käsittelyssä ja potilastiedon toisiokäytössä tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii hallintoylihoitaja, dosentti Paula Asikainen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/17717?encoding=UTF-8