Takaisin

Onko yrittäjyys yliopistoille liittolainen vai uhka?

Mitä yrittäjyys tarkoittaa suomalaisissa yliopistoissa? Minkälaista yrittäjyyttä yliopistojen johto haluaa edistää? Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisten yliopistojen johto suhtautuu yrittäjyyteen yliopistoissa suopeasti ja suuntaansa etsien. Haasteena on näkökulmien suppeus ja yhteisen keskustelun puute.

Tutkimuksessa haastatellut akateemiset johtajat tunnistivat yliopistoissaan kahdenlaista yrittäjyyttä. Yrittäjämäinen toimintatapa nähtiin hyvin myönteisessä valossa. Akateemisen yrittäjyyden koettiin edistävän joitakin yliopistojen tavoitteita ja uhkaavan toisia.

Johtajien mukaan työelämä edellyttää yrittäjämäistä asennetta ja siihen liittyviä taitoja, joiden opettamisesta on tulossa yliopistojen ”luonnollista” toimintaa. Yrittäjämäisen toimintatavan kehittäminen liittyi yliopistojen epäsuoran taloudellisen vaikuttavuuden vahvistamiseen.

Akateemisen yrittäjyyden johtajat mielsivät tutkimuksen kaupallistamisena, johon liittyi suora taloudellinen vaikuttaminen. Osa johtajista suhtautui tähän myönteisesti, osa epäröiden. Akateemisen yrittäjyyden nähtiin sopivan tietyille tiedealoille ja valikoidulle joukolle tutkijoita.

Tutkimuksen mukaan yliopistojen johdon näkemykset yrittäjyydestä pelkästään taloudellisena vaikuttavuutena ovat suppeita ja suuntaa etsiviä. Yrittäjyyden monet eri muodot ja niiden muu kuin taloudellinen vaikuttavuus oli jäänyt akateemisille johtajille kirkastumatta.

Nykyistä laajempi yliopistojen yhteinen keskustelu voisi tarjota tuoreita ja monipuolisia näkökulmia tälle aihealueelle. Uudet näkökulmat voisivat edistää yrittäjyyden ja vaikuttavuuden johtamista kunkin yliopiston muita tavoitteita kunnioittaen.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian vuosina 2016-2020 rahoittamaa Akateeminen yrittäjyys sosiaalisena prosessina -tutkimushanketta.

Lisätietoja: Professori Päivi Eriksson, Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos, paivi.eriksson(at)uef.fi, 0400 219482

Eriksson, P., Henttonen, K. & Montonen, T. (2020) Yrittäjyys yliopistoissa: suopeus, suppeus ja suunnan etsiminen. Tutkimusraportti, Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteiden laitos.

http://www.uef.fi/documents/1272892/1680845/Yritt%C3%A4jyys+suomalaisissa+yliopistoissa/e0550d4c-e23f-439a-b937-2418cde14a4a