Takaisin

Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö on yleistä – lisää sairaalahoidon riskiä ja kustannuksia

Väitös terveystaloustieteen alalta

Väittelijä: TtM Virva Hyttinen

Aika ja paikka: 7.12.2018 klo 12, MD100, Mediteknia, Kuopion kampus

Terveystieteiden maisteri Virva Hyttisen väitöstutkimus osoitti, että iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö, ja erityisesti käytön aloitus, lisää sairaalahoitoa vaativien murtumien ja kuolleisuuden riskiä. Vältettävien lääkkeiden käyttöön liittyi myös suurentuneet sairaalakustannukset 12 vuoden seuranta-aikana.

Tulokset pohjautuvat kahteen valtakunnallisista rekistereistä poimittuun väestöaineistoon. Tutkimuksessa seurattiin 10 prosentin satunnaisotannalla Kelan reseptitiedostosta poimittua otosta 65 vuotta täyttäneistä kotona asuvista iäkkäistä vuosien 2000–2013 ajan. Lisäksi hyödynnettiin valtakunnallista MEDALZ (Medication use and Alzheimer’s disease) -tutkimusaineistoa, jossa seurattiin kaikkia vuosina 2005–2011 Alzheimerin taudin diagnoosin saaneita 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä ja verrattiin heitä tautia sairastamattomiin henkilöihin.

Vältettävillä lääkkeillä tarkoitetaan lääkkeitä, joiden oletetut haitat ovat kliinistä hyötyä suuremmat. Iäkkäillä vältettävät lääkkeet luokiteltiin tutkimuksessa Suomessa vuonna 2010 käyttöön otetun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylläpitämän kansallisen Lääke75+-tietokannan mukaan.

Tutkimus osoitti, että vältettävien lääkkeiden käyttö on siihen liittyvistä riskeistä huolimatta yleistä. Kotona asuvista iäkkäistä 37,5 prosenttia aloitti vältettävien lääkkeiden käytön 12 vuoden seuranta-aikana. MEDALZ-aineiston perusteella vastaava luku oli 15 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavien ja sairastamattomien joukossa vuosien 2005–2012 ajalta. Tutkimuksen tulosten perusteella vältettävien lääkkeiden käytön aloitus oli vähäisempää Alzheimerin tautia sairastamattomilla henkilöillä. Vältettävistä lääkkeistä yleisimmin käytettyjä lääkeaineita olivat muun muassa lihasrelaksantti titsanidiini, pahoinvointilääke metoklopramidi ja virtsankarkailua hillitsevä solifenasiini.

Vältettävien lääkkeiden käytön aloituksen riski suurentunut monisairailla

Tutkimuksen mukaan vältettävien lääkkeiden käytön riskitekijöitä olivat alle 75 vuoden ikä, suurempi sairastavuus, muiden lääkkeiden, kuten psyykenlääkkeiden, käyttö ja merkittävä monilääkitys. Tutkimuksessa havaittiin myös naissukupuolen olevan yhteydessä vältettävien lääkkeiden käyttöön alle 75-vuotiailla kotona asuvilla iäkkäillä. Potilaaseen liittyvät tekijät selittivät eniten vältettävien lääkkeiden käyttöä, mutta tulosten mukaan myös vältettävien lääkkeiden määräämisessä on eroja. Jatkossa tulisi tutkia, mistä terveydenhuoltojärjestelmään liittyvät erot johtuvat.

Vältettävien lääkkeiden käyttö voi lisätä sairaalakustannuksia

Tutkimus osoitti, että erityisesti vältettävien lääkkeiden aloitus oli yhteydessä suurentuneeseen sairaalahoitoa vaativien murtumien riskiin ja kuolleisuuteen. Vältettäviä lääkkeitä käyttäneillä henkilöillä olivat myös suuremmat sairaalakustannukset, verrattuna niihin henkilöihin, jotka eivät käyttäneet vältettäviä lääkkeitä.

Fimean ylläpitämä Lääke75+-tietokanta on kehitetty tukemaan kliinistä päätöksentekoa perusterveydenhuollossa ja siten parantamaan lääkitysturvallisuutta, joka koskee 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa. Tietokanta on maksutta käytössä Fimean verkkosivuilla ja se on myös käytettävissä Terveysportti-portaalin kautta.

Terveystieteiden maisteri Virva Hyttisen terveystaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Health and economic aspects of potentially inappropriate medications in older people” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Leena Forma sekä kustoksena emeritusprofessori Hannu Valtonen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on suomenkielinen.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/15672?encoding=UTF-8