Takaisin

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut energiasektorin integraatiokysymyksissä ovat kontekstisidonnaisia

Väitös Eurooppaoikeuden alalta

Väittelijä: HTM Sirja-Leena Penttinen

Väitösaika ja -paikka: 19.8. klo 13, C2, Carelia, Joensuun kampus

Euroopan unionin sisämarkkinaoikeuden ytimessä ovat perussopimuksiin kirjatut perusvapaudet – tavaroiden, palveluiden, henkilöiden ja pääoman vapaa liikkuvuus. Energiasektorin on kuitenkin katsottu kuuluvan valtioiden suvereniteetin alaan erityisesti sen poliittisen ja taloudellisen painoarvon vuoksi. Tästä syystä Euroopan unionin taloudellinen yhdentyminen on koskenut energiasektoria vain rajoitetusti, ja jäsenvaltiot ovat vedonneet erityisesti poliittisiin argumentteihin pyrkiessään rajoittamaan perusvapauksia koskevien artikloiden soveltamista energiasektorille.

HTM Sirja-Leena Penttinen tarkastelee Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, kuinka Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut ja soveltanut tavaroiden ja pääoman vapaata liikkuvuutta koskevia perussopimuksen säännöksiä energiasektorilla. Tutkimuksessa analysoidaan intressejä, joihin jäsenvaltiot ovat vedonneet rajoittaakseen tavaroiden ja pääoman vapaata liikkuvuutta energiasektorilla, sekä erityisesti unionin tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä tältä osin. Unionin tuomioistuin pyrkii tasapainottamaan jäsenvaltioiden kansallisia intressejä sekä EU:n energiamarkkinoiden yhtenäistämistä koskevia tavoitteita tulkitessaan EU:n ja jäsenvaltioiden välisiä toimivaltarajoja. Lisäksi Penttinen tarkastelee unionin tuomioistuimen roolia EU:n energiamarkkinoiden avautumisessa.

Euroopan unionin tuomioistuimella on ollut keskeinen rooli EU:n taloudellisen integraation kehityksessä. Tuomioistuin on edistänyt Euroopan taloudellista yhdentymistä tulkitsemalla ja soveltamalla erityisesti perusvapauksia koskevia artikloja. Tämä kehitys ei kuitenkaan ole koskettanut vastaavalla tavalla poliittisesti herkkää energiasektoria, jolla tuomioistuin on korostanut unionin lainsäätäjän roolia ja integraation syventämistä jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen asteittaisen yhdenmukaistamisen kautta.

Energiasektorin tilanneherkkyys huomioon ratkaisuissa

Tuomioistuin on ratkaisuissaan tasapainottanut EU:n energiamarkkinoiden tavoitteita – toimitusvarmuutta, kilpailukykyä sekä kestävää kehitystä – suhteessa jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan. Tutkimus osoittaa, kuinka jäsenvaltioiden kansalliset intressit, joilla vapaan liikkuvuuden periaatetta on pyritty rajoittamaan energiasektorilla, ovat vaihdelleet eri ajankohtien poliittisen ja taloudellisen tilanteen perusteella. Tutkimus näyttää myös, kuinka EU:n energiamarkkinoita koskevan sääntelyn kehitys on vaikuttanut tuomioistuimen tulkintaan.

Penttisen väitöstutkimus valottaa myös EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n lainsäätäjän, komission sekä tuomioistuimen dynaamista suhdetta EU:n energiamarkkinoiden luomisessa. Tutkimus osoittaa, että tuomioistuin ottaa ratkaisuissaan huomioon energiasektorin tilanneherkkyyden ja kontekstisidonnaisuuden kokonaisuudessa, joka muodostuu energiasektorin poliittisesta ja taloudellisesta painoarvosta sekä EU:n ja jäsenvaltioiden toimivallan jakoa koskevista rajoista ja jäsenvaltioiden energiasektoria koskevan sääntely-ympäristön moninaisuudesta.

Ratkaisut poliittisesti harkittuja

Penttisen mukaan tuomioistuin on edistänyt EU:n energiamarkkinoiden kehitystä ratkaisukäytännössään, mutta toisaalta ratkaisuja voi kuvata poliittisesti harkituiksi. Viimeaikaisessa oikeuskäytännössään tuomioistuin on hyödyntänyt erityisesti suhteellisuusperiaatetta perustellessaan energiasektoria koskevia ratkaisuja, joissa erityisesti sen hetkinen poliittinen konteksti heijastuu ratkaisuun. Tällainen ajankohtainen poliittinen kysymys on muun muassa esimerkiksi kestävän kehityksen edistäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta lisäämällä uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa.

Tuomioistuimen ratkaisujen kontekstisidonnaisuus energiasektorilla heijastaa myös EU:n instituutioiden toimivaltarajoja, sillä tuomioistuin korostaa ratkaisuissaan EU:n lainsäätäjän roolia sekä muiden poliittisten toimijoiden harkintavaltaa energiasektorilla. Siitä huolimatta, että tuomioistuimen rooli Euroopan taloudellisessa yhdentymisessä on ollut merkittävä, energiasektoria koskevissa ratkaisuissaan tuomioistuin on korostanut integraation syventämistä jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen asteittaisen yhdenmukaistamisen kautta täten heikentämättä poliittisella tasolla saavutettua yhteisymmärrystä.

HTM Sirja-Leena Penttisen Eurooppaoikeuden alaan kuuluva väitöskirja ”Free Movement and Energy: The interpretation and application of the free movement provisions in the energy sector by the European Court of Justice” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Angus Johnston Oxfordin yliopistosta sekä kustoksena professori Tapio Määttä Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/17549?encoding=UTF-8